ZINTEGROWANE
PROGRAMY
UCZELNI
NA RZECZ
ROZWOJU
REGIONALNEGO

ZINTEGROWANE
PROGRAMY
UCZELNI
NA RZECZ
ROZWOJU
REGIONALNEGO

O Projekcie

Celem głównym Projektu "Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego" jest:

- dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno - gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów/studentek Kierunku Farmacja, Biotechnologia, Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Kierunku Lekarskim, Kierunku Ratownictwo Medyczne Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Kierunku Fizjoterapia, Położnictwo, Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach w praktyczne umiejętności,

- podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju oraz wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami,

- tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych,

- zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia

 

Okres realizacji projektu 01.04.2019 r. do 31.12.2023 r.

 

Nr Projektu POWR.03.05.00-00-ZR13/18

 

Łączna wartość Projektu: 5.575.451,70 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Aktualne wydarzenia

Aktualności

MAR 15, 2023 :: Kolejne tury szkoleń dla studentów pielęgniarstwa!

Nabór na warsztaty z obszaru kompetencji komunikacyjnych w terminach marcowych!

PAŹ 27, 2022 :: Ruszamy ze szkoleniami dla studentów pielęgniarstwa!

Nabór na warsztaty z obszaru kompetencji komunikacyjnych w relacji pielęgniarka - pacjent, pielęgniarka - rodzina / opiekunowie pacjenta, praca w zespole interdyscyplinarnym

Kierunek: Lekarski, Ratownictwo Medyczne

W ramach Projektu przewidziano organizację następujących działań dla Studentek/Studentów kierunku Lekarskiego oraz Ratownictwo Medyczne:

Symulator wirtualnej rzeczywistości: Ratownictwo medyczne - LPR (zadanie nr 5)

 

Celem zadania jest symulacja działań realizowanych w miejscu katastrofy związanej z przyjęciem śmigłowca LPR. Dzięki wykorzystanej technologii wirtualnej rzeczywistości student znajduje się na miejscu karambolu na autostradzie. Zadaniem studenta jest przygotowanie lądowiska dla śmigłowca i naprowadzanie go na lądowisko w różnych sytuacjach pogodowych (wiatr o zmiennej sile i kierunku, dzień/noc, deszcz). W pierwszym kroku student wyznaczyć teren na którym będzie zaaranżowane lądowisko (kryteria wyboru będą określone na etapie realizacji projektu), w kolejnym kroku musi oznaczyć teren lądowiska specjalnymi flarami. Działaniom studenta będą towarzyszyły odgłosy charakterystyczne dla akcji prowadzonej w rzeczywistym miejscu katastrofy takie jak: dźwięki syren, odgłosy działań prowadzonych przez różne służby obecne na miejscu katastrofy.

 

Symulator zrealizowany zostanie w technologii VR, czyli rzeczywistości stworzonej przy wykorzystaniu technologii informatycznych, dzięki którym wykreowana zostanie multimedialna wizja przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Student po założeniu okularów VR zobaczy wirtualne pomieszczenie w wysokiej jakości obrazie 3D, a dzięki kontrolerom VR będzie miał możliwość wchodzenia w zaawansowane interakcje z całym wykreowanym środowiskiem symulatora. 

 

Informacje o rekrutacji do poszczególnych zadań wraz z terminami pojawiać się będą w zakładce "Aktualności"

 

Kto może być uczestnikiem projektu:

160 Studentek/Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Kierunków: Lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM oraz Ratownictwo Medyczne Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM

Kierunek: Farmacja, Biotechnologia, Analityka Medyczna

W ramach Projektu przewidziano organizację następujących działań dla Studentek/Studentów kierunku Farmacja, Biotechnologia, Analityka Medyczna:

Symulator wirtualnej rzeczywistości: Pracownia chemiczna (zadanie nr 6)

 

Celem zadania jest dostarczenie narzędzi umożliwiających symulowanie działań realizowanych w pracowni chemicznej. Dzięki wykorzystanej technologii wirtualnej rzeczywistości student będzie miał możliwość wzięcia udziału w zajęciach realizowanych w wirtualnej pracowni chemicznej. W ramach zajęć realizowane będą różne eksperymenty polegające miedzy innymi na przeprowadzaniu reakcji chemicznych i obserwacji ich wyników. Szczególny nacisk będzie położony na stosowane odpowiednich procedur bezpieczeństwa i zasad obowiązujących przy pracy z substancjami niebezpiecznymi, jak najdokładniejsze odwzorowanie pracowni wraz z znajdującymi się w niej przedmiotami, substancjami oraz reakcjami zachodzącymi w naturalnym środowisku, a także interakcjami. Wirtualne laboratorium zostanie wyposażone w oprzyrządowanie niezbędne do realizacji scenariuszy symulacji.

 

Symulator zrealizowany zostanie w technologii VR, czyli rzeczywistości stworzonej przy wykorzystaniu technologii informatycznych, dzięki którym wykreowana zostanie multimedialna wizja przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Student po założeniu okularów VR zobaczy wirtualne pomieszczenie w wysokiej jakości obrazie 3D, a dzięki kontrolerom VR będzie miał możliwość wchodzenia w zaawansowane interakcje z całym wykreowanym środowiskiem symulatora.

 

Informacje o rekrutacji do poszczególnych zadań wraz z terminami pojawiać się będą w zakładce "Aktualności"

 

Kto może być uczestnikiem projektu:

300 Studentek/Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Kierunków: Farmacja (120 osób), Biotechnologia (40 osób), Analityka Medyczna (80 osób)

Kierunek: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo

W ramach Projektu przewidziano organizację następujących działań dla Studentek/Studentów kierunku Farmacja, Biotechnologia, Analityka Medyczna:

Symulator wirtualnej rzeczywistości: Model anatomiczny człowieka (zadanie nr 7)

 

Celem zadania jest dostarczenie narzędzi umożliwiających zapoznanie się ze strukturami anatomicznymi ludzkiego ciała. Dzięki wykorzystanej technologii wirtualnej rzeczywistości student będzie miał możliwość zapoznania się z wybranymi elementami ludzkiego ciała. W ramach aplikacji zamodelowane zostaną wszystkie elementy układu kostnego co umożliwi zapoznanie się z budową i umiejscowieniem każdej z kości. Model anatomiczny oprócz układu kostnego zawierał będzie układ nerwowy, układ krwionośny, układ mięśniowy oraz warstwę skóry. Na prośbę prowadzącego student będzie miał możliwość zbudowania na przykład wskazanej kończyny korzystając z elementów wybranego układu.

 

Symulator zrealizowany zostanie w technologii VR, czyli rzeczywistości stworzonej przy wykorzystaniu technologii informatycznych, dzięki którym wykreowana zostanie multimedialna wizja przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Student po założeniu okularów VR zobaczy wirtualne pomieszczenie w wysokiej jakości obrazie 3D, a dzięki kontrolerom VR będzie miał możliwość wchodzenia w zaawansowane interakcje z całym wykreowanym środowiskiem symulatora.

 

Informacje o rekrutacji do poszczególnych zadań wraz z terminami pojawiać się będą w zakładce "Aktualności"

 

Kto może być uczestnikiem projektu:

300 Studentek/Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Kierunków: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo

Kierunek: Pielęgniarstwo

W ramach Projektu przewidziano organizację następujących działań dla Studentek/Studentów kierunku Pielęgniarstwo:

1. Zajęcia warsztatowe z obszaru kompetencji komunikacyjnych w relacji pielęgniarka - pacjent, pielęgniarka - rodzina / opiekunowie pacjenta, praca w zespole interdyscyplinarnym (zadanie nr 8)

2. Zadania praktyczne z obszaru kompetencji zawodowych: udział pielęgniarki w Kompleksowej Ocenie Geriatrycznej, realizowane w formie projektowej (zadanie nr 9)

3. Wizyty studyjne Studentek/Studentów w placówkach opieki geriatrycznej (zadanie nr 10)

 

Informacje o rekrutacji do poszczególnych zadań wraz z terminami pojawiać się będą w zakładce "Aktualności"

 

Kto może być uczestnikiem projektu:

90 Studentek/Studentów 4 ostatnich semestrów studiów I i II st. studiów stacjonarnych na kierunku Pielęgniarskim prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM

 

Warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie na adres mailowy izabela.borek@sum.edu.pl skanów wypełnionych dokumentów:

1. Formularza przystąpienia do projektu (załącznik nr 1 do Regulaminu)

2. Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do Regulaminu)

3. Oświadczenia Uczestnika Projektu (załącznik nr 3 do Regulaminu)

4. Oświadczenia o kwalifikowalności Uczestnika do Projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu).

w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu przez Komisję do udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia wersji papierowej w/w dokumentów na adres:

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Centrum Transferu Technologii

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

z dopiskiem:

Rekrutacja do Projektu „Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego”

 

Pełna treść Regulaminu Rekrutacji dostępna jest poniżej:

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie dla studentów kierunku Pielęgniarstwo WNOZ w Katowicach SUM

 

Szkolenie z zakresu obsługi systemu Elektronicznych Portierni

W ramach Projektu przewidziano organizację szkolenia z zakresu obsługi systemu Elektronicznych Portierni (zadanie nr 3)

Celem zadania jest:

- Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w dostępie do pomieszczeń, laboratoriów i pracowni Uniwersytetu

- Wprowadzenie kontroli czasu korzystania z zasobów a tym samym zwiększenie efektywności wykorzystania sal i laboratoriów

- Ograniczenie ryzyka kradzieży w szczególności w odniesieniu do aparatury laboratoryjnej i medycznej oraz substancji chemicznych

- Wprowadzenie mechanizmów jednoczasowego blokowania uprawnień dostępu do pomieszczeń pracownikom, z którymi Uniwersytet rozwiązał stosunek pracy

- Scentralizowanie procesów zarządzania uprawnieniami dostępu

- Wyeliminowanie papierowych rejestrów wydawania kluczy

- Eliminacja potencjalnych prób fałszowania podpisów w rejestrach wydawania kluczy.

 

W celu zapewnienia efektywnego wykorzystywania wdrażanych w ramach projektu systemów, opiekun merytoryczny zadania wyznaczy do przeszkolenia poszczególnych pracowników kadry zarządczej i administracyjnej Uczelni mając na względzie, aby jak najwięcej działów/placówek Uczelni otrzymało wsparcie w korzystaniu z wprowadzonych innowacji. Wskazani pracownicy będą mogli następnie szkolić kolejnych pracowników danej jednostki, zapewniając jak najlepsze wykorzystanie systemów funkcjonujących na poziomie ogólnouczelnianym.

 

Liczba Uczestników zadania: 27 członków kadry kierowniczej i administracyjnej Uczelni 

 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji zadania udziela P. Izabela Borek-Łucarz, Centrum Transferu Technologii SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice (pokój nr 14), tel. 32 208 36 44

Szkolenie z zakresu obsługi systemu Elektronicznej Oceny Satysfakcji Studenta

W ramach Projektu przewidziano organizację szkolenia z zakresu obsługi systemu Elektronicznej Oceny Satysfakcji Studenta (zadanie nr 4)

Celem zadania jest:

- Zapewnienie obiektywnego narzędzia informatycznego gromadzącego opinie o jakości prowadzonych wykładów

- Monitorowanie satysfakcji studentów z obsługi spraw prowadzonych przez Dziekanaty Uniwersytetu

- Udostępnienie kadrom zarządzającym narzędzia raportującego o jakości prowadzonych zajęć i poziomie administracyjnej obsługi studenta

- Zapewnienie mechanizmów umożliwiających obiektywną samoocenę pracownika poprzez pryzmat opinii dot. realizacji jego zadań

- Wprowadzenie mechanizmów samodoskonalenia kadr

- Zbieranie ocen satysfakcji od uczestników konferencji naukowych organizowanych przez Uniwersytet

 

W celu zapewnienia efektywnego wykorzystywania wdrażanych w ramach projektu systemów, opiekun merytoryczny zadania wyznaczy do przeszkolenia poszczególnych pracowników kadry zarządczej i administracyjnej Uczelni mając na względzie, aby jak najwięcej działów/placówek Uczelni otrzymało wsparcie w korzystaniu z wprowadzonych innowacji. Wskazani pracownicy będą mogli następnie szkolić kolejnych pracowników danej jednostki, zapewniając jak najlepsze wykorzystanie systemów funkcjonujących na poziomie ogólnouczelnianym.

 

Liczba Uczestników zadania: 5 członków kadry kierowniczej i administracyjnej Uczelni 

 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji zadania udziela P. Izabela Borek-Łucarz, Centrum Transferu Technologii SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice (pokój nr 14), tel. 32 208 36 44

Szkolenie z zakresu obsługi systemu Obsługi Szkoleń i Programów Rozwojowych SUM

W ramach Projektu przewidziano organizację szkolenia z zakresu obsługi systemu Obsługi Szkoleń i Programów Rozwojowych SUM (zadanie nr 11)

Zadaniem systemu będzie dostarczenie funkcjonalności umożliwiających przejrzystą, kompleksową obsługę rekrutacji, prowadzenia dokumentacji i rozliczania efektów szkoleń dla wszelkich odbiorców działań rozwojowych Uczelni studentów, kadry dydaktycznej i zarządczej oraz podm. zewnętrznych będących gr. docelowymi zadań projektowych Uczelni, w tym wykraczających poza programy nauczania SUM. System będzie w pełni przystępny dla osób niedowidzących i słabowidzących, m.in. umożliwiając wybór funkcji nie tylko po kolorach, ale także z uwzględnieniem tekstu; całość będzie również dostępna z urządzeń mobilnych. System zostanie skorelowany ze stroną internetową SUM, zapewniając ujednolicony dostęp do zintegrowanej bazy informacji dotyczącej oferowanych kursów, w zgodzie z polityką równych szans.

 

W celu zapewnienia efektywnego wykorzystywania wdrażanych w ramach projektu systemów, opiekun merytoryczny zadania wyznaczy do przeszkolenia poszczególnych pracowników kadry zarządczej i administracyjnej Uczelni mając na względzie, aby jak najwięcej działów/placówek Uczelni otrzymało wsparcie w korzystaniu z wprowadzonych innowacji. Wskazani pracownicy będą mogli następnie szkolić kolejnych pracowników danej jednostki, zapewniając jak najlepsze wykorzystanie systemów funkcjonujących na poziomie ogólnouczelnianym.

 

Liczba Uczestników zadania: 43 członków kadry kierowniczej i administracyjnej Uczelni 

 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji zadania udziela P. Izabela Borek-Łucarz, Centrum Transferu Technologii SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice (pokój nr 14), tel. 32 208 36 44

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Centrum Transferu Technologii Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego

Ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice

(32) 208 36 44
izabela.borek@sum.edu.pl